Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/MAK Kelas 10 Semester 1

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/MAK Kelas 10 Semester 1 memang sudah seharusnya digunakan oleh para guru dalam memberikan latihan kepada para muridnya. Perlu juga diketahui bahwa soal prediksi tersebut bukan hanya soal tebak-tebakan saja. Melainkan dibuat melalui proses rujukan dari belajar mengajar yang ada di sekolah. Jadi, tidak akan melenceng dari apa yang telah dipelajari oleh murid selama di sekolah. Untuk itu para guru juga tidak akan lagi kewalahan atau pusing membuat soal latihan untuk diberikan kepada para muridnya. Sebab, soal prediksi ini memang sudah sesuai dengan apa yang telah murid pelajari di sekolah. Maka dari itu tidak ada salahnya menggunakan latihan soal ini sebagai bahan ajar tambahan.

Bahan ajar tambahan ini bukan hanya sekedar penunjang, tetapi mempengaruhi apa yang akan dipelajari oleh murid di sekolah. Apalagi pelajaran bahasa Sunda ini memang sering diucapkan oleh daerah yang memang menggunakan bahasa tersebut. Namun, para murid juga perlu tahu bahwa mempelajari bahasa Sunda tidak hanya harus jago mengucapkannya saja. Akan tetapi, ada teori yang perlu untuk dipelajari dan dikuasai sebaik mungkin. Untuk itu para guru perlu memberikan latihan secara rutin kepada para murid. Sehingga mereka tidak akan menganggap enteng pelajaran tersebut. Selain itu juga, para murid akan memperoleh nilai yang tinggi tanpa adanya kecurangan. Tentu saja hal itu yang diharapkan oleh guru dalam mengajar para muridnya. Mereka dapat memperoleh hasil yang memuaskan dan bisa mengikuti tahap pembelajaran yang selanjutnya. Maka para murid akan menguasai pelajaran bahasa Sunda secara merata dan mereka juga memiliki daya ingat yang baik terhadap pelajaran tersebut.

SOAL PREDIKSI UTS/PTS SMA/SMK/MA/MAK
Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas/Semester : X (sepuluh)/1 (satu)

I. Pilih jawaban nu pang benerna ku cara nyakra (X) akasara A, B, C, D atawa E !

RajaBackLink.com

Puji teu kendat urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Puja salawasna urang sangggakeun ka Allah Nu Maha Kawasa. Solawat sinareng salam, mugi langgeng ngocor ngagolontor ka jungjunan alam, nabi anu mulya, Muhammad saw.
1. Paragrap di luhur ka asup kana..…
a. panutup biantara d. bubuka jeung panutup biantara
b. eusi biantara e. bubuka jeung eusi biantara
c. bubuka biantara

Sakitu nu kapihatur, hapunten bilih aya nu pondok nyogok panjang nyugak, bobo sapanon carang sapakan, langkung saur bahé carék, hapunten anu kasuhun, jembar pangampura anu diteda.
2. Paragrap di luhur ka asup kana …….
a. panutup biantara d. bubuka jeung eusi biantara
b. bubuka jeung panutup biantara e. bubuka biantara
c. eusi biantara

3. Eusi biantara dina acara paturay tineng kelas XII nyaéta, iwal……
a. ngawilujengkeun ka nu rék ninggalkeun sakola
b. ngadu’akeun sangkan bisa neruskeun sakola ka nu leuwih luhur
c. nembrakkeun rasa sedih pédah rék papisah.
d. ngahaturnuhunkeun ka para bapak jeung ibu guru
e. ménta bekel keur neruskeun sakola kanu lewih luhur

4. Dina bagian panutup biantara biasana ngawengku ……
a. sanduk-sanduk bisi salila cacarita aya kekecapan anu salah atawa teu merenah
b. nepikeun salam pamuka atawa salam kawilujengan
c. nepikeun panghormat ka hadirin anu anu ngaluuhan acara
d. ngahaturkeun nuhun ka girang acara anu geus mere kasempetan ka dirina pikeun biantara
e. ngadadarkeun saniskara maksud nu biantara

5. Struktur biantara anu bener nyaeta…..
a. salam pamuka, mukodimah, jeung eusi d. bubuka, eusi jeung panutup
b. bubuka, eusi jeung salam panutup e. salam pamuka, eusi jeung salam panutup
c. salam panutup, bubuka jeung eusi

6. Jalma anu ahli dina nepikeun biantara disebutna….
a. kreator d. koruptor
b. deklamator e. moderator
c. orator

7. Bagean biantara anu eusina kacindekan jeung saran-saran ditepikeun dina…
a. eusi d. pangjejer
b. panutup e. muqodimah
c. bubuka

Bapa sareng Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat,
Dina ieu kasempetan, sim kuring ngawakilan réréncangan sadaya kelas dua belas, seja ngahaturkeun réwu nuhun kana sagala rupi kasaéan manah Bapa sareng Ibu Guru salami tilu taun ngasuh sim kuring sadaya. Bapa sareng Ibu Guru teu weléh sabar ngawurukan sim kuring sadaya sangkan janten jalmi anu pinter, anu bageur, anu jujur, anu disiplin taat kana aturan, anu terang kana tatakrama sopan santun, anu iman sareng takwa ka Gusti Nu Maha Suci, kanggo pibekeleun hirup sim kuring sadaya ka payunna. Hatur nuhun pisan Bapa, Ibu, mugi-mugi sadaya élmu anu kacangking ku sim kuring sadaya mangpaat lahir batin dunya ahérat. Atuh sagala rupi amal kasaéan Bapa sareng Ibu ka sim kuring sadaya, kénging ganjaran anu manglipet-lipet ti Allah Swt. amin ya Robbal alamin.

8. Paragrap biantara diluhur ditepikeun dina acara….
a. paturay tineng d. hardiknas
b. muludan e. sunatan
c. biantara 17 Agustus

9. Presiden Indonesia anu kawentar ahli dina biantara nyaéta……
a. Ir. Soekarno d. K.H. Abdurahman Wahid
b. Soeharto e. Megawati
c. BJ Habibi

10. Ragam bahasa resmi tina kecap abdi atawa kuring nyaéta…..
a. sadérék d. salira
b. pangersa e. simkuring
c. déwék

11. Di handap ieu ragam bahasa teu resmi pikeun gaganti jalma ka dua nyaéta, iwal…..
a. sadérék d. énté
b. silaing e. anjeun
c. salira

12. “Punten dupi ……Bapa teh saha?”
Kecap anu luyu jeung undak usuk basa pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaéta….
a. ngaran d. salira
b. jenengan e. nami
c. wasta

13. “…..Pa guru énjing ulangan bahasa sunda.”
Kecap anu luyu jeung undak usuk basa pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaéta….
a. ceuk d. cenah
b. sanggem e. ngabéjakeun
c. saur

14. Basa lemes keur kecap “indung kuring” nyaéta….
a. pun ibu d. pun mimih
b. pun biang e. pun indung
c. pun mamah

15. Basa lemes keur kecap “anak anjeun” nyaéta….
a. tuang anak d. tuang rayi
b. tuang mantu e. tuang raka
c. tuang putra

Kang Dadan : Damang, Bi?
Bi Téti : Pangésto, Dan. Aya hibar. Sawangsulna, kumaha wartosna?
Kang Dadan : Alhamdulillah abdi ogé. Nuju naon Bi Téti di dieu?
Bi Téti : Numawi nuju ngantosan pun anak. Nembé téh wawartosna mah moal lami,
badé milari salédri. Nanging dugi ka ayeuna diantosantos tacan jebul kénéh baé.
Ari Dadan, nuju naon bet los-los ka pasar?
Kang Dadan : Nu mawi, sami abdi ogé badé mésér salédri. Itu pun biang, badé ngadamel
sayur sop saurna.
Bi Téti : Kutan. Atuh punten sakanténan pangmilariankeun pun anak upami teu kaabotan mah.
Manawi pendak di tukang salédri, wartoskeun diantos ku Ibi kituh di dieu.
Kang Dadan : Atuh urang sareng abdi wé nguriling ka pasar. Ongkoh abdi kirang terang nu mana
tuang putra téh?
Bi Téti : Ih nyasat atuh ari kitu mah. Apan tadi teu ngiring sareng pun anak ogé hoyong reureuh
Ibi téh, da tos ti tatadi balanja. Hayoh wé kukurilingan di pasar.
Dadan : Euh, paingan atuh sapertos nu lungsé kitu. Mangga, tuang putra téh ké urang pilari.
Saha jenenganana?
Bi Téti : Namina Odang. Diacuk konéng, rambutna rada jabrig.
Kang Dadan : Insya Alloh dipilari. Mangga atuh Bi, dikantun heula.
Bi Téti : Mangga. Nuhun nya, Dan.
Kang Dadan : Sawangsulna.

16. Dumasar kana eusi paguneman di luhur, rek meuli naon Kang Dadan los-los ka pasar?
a. meuli asin d. meuli tarasi
b. meuli saledri e. meuli uyah
c. meuli tempe

17. Saha nu didagoan ku Bi Teti dina paguneman di luhur?
a. salakina d. tatanggana
b. dulurna e. nu dagangna
c. anakna

18. Kumaha hubungan tokoh anu aub dina eta paguneman?
a. teu wawuh d. nu dagang jeung nu meuli
b. kakara panggih e. wawuh harita di pasar
c. geus wanoh pisan

Dadang : Mulih ti mana ieu téh?
Deden : ti bumina Pa RT. Aya peryogi ngalereskeun KTP pun bapa.
Dadang : Oh, ical atanapi kumaha KTP tuang rama téh?
Deden : Henteu ari ical mah, mung ku pun adi diguntingan. Disangkana cocooan.
Éta tuda ku pun biang disimpenna dina laci méja, teu disimpen dina lomari.
Dadang : Kutan.
19. Perkara naon anu keur digunemkeun ku Dadang jeung Deden?
a. ngabenerkeun KTP d. neangan KTP
b. menta KTP e. leungit KTP
c. meuli KTP

20. KTP saha anu keur dibenerkeun ku Deden téh?
a. pun bapa d. pun uwa
b. pun biang e. pun aki
c. pun bibi

21. “Pun bapa nembé …. Ti sawah.”
Kecap anu luyu jeung undak usuk basa, pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaéta…..
a. wangsul d. mulih
b. dongkap e. mios
c. datang

22. “Numawi, pun biang oge bade …. Saledri kanggo ngadamel sayur sop”.
a. meser d. nginjeum
b. meuli e. menta
c. ngagaleuh

23. Geus daékeun pibujangeun téh rék dibéré dalapan ratus lima puluh rébu sabulanna. Tapi naha ari rék dijadikeun bet . . . teu puruneun, majar manéh rék mulang deui ka lemburna, melang ka anakna nu dipihapékeun di ninina.
Kecap anu merenah pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaeta….
a. dumadakan d. dadak sakala
b. ngadadak e. dibedokeun
c. didadak.

24. Ku sabab kuring teu boga duit keur meuli karcis, tapi ari lalajo maén bala pohara hayangna, tuluy baé . . . tina sela-sela pager pangubeng lapang.
Kecap anu merenah pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaeta….
a. nenjo c. nempo
b. melong d. noong
c. ngilikan

25. Geura . . . ngomong, entong asa-asa, naon anu jadi pamaksudan téh?
Kecap anteran anu merenah pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaeta….
a. gorowok c. pok
b. sok d. haok
c. beletak

Sumber gambar: pexels free images