Soal & Kunci PTS Bahasa Jawa Kelas 10 Semester 2 SMK

Soal & Kunci PTS Bahasa Jawa Kelas 10 Semester 2 SMK ini merupakan bahan latihan yang paling ampuh untuk dipelajari para murid. Supaya mereka bisa mengisi soal-soal ulangan dengan lebih tenang. Selain itu juga mereka mampu memperoleh nilai yang tinggi. Tanpa melakukan kecurangan. Baik itu dengan membawa catatan contekan ke kelas atau juga bekerja sama untuk memperoleh isi. Tentu itu akan sangat tidak baik untuk masa depan mereka. Sebab, akan membentuk kepribadian yang tidak jujur. Maka dari itu tugas para guru adalah untuk mendukung para murid agar bisa memahami pelajaran bahasa Jawa ini dengan sebaik mungkin. Pastinya proses belajar mengajar tidak akan jadi sia-sia. Oleh karena itu latihan soal ini memang berfungsi untuk mengoptimalkan pemahaman para siswa terhadap pelajaran bahasa Jawa.

Pelajaran bahasa Jawa ini memang mudah diucapkan bagi mereka yang memang berasal dari suku Jawa. Namun, apakah mereka memahami teori yang ada pada pelajaran tersebut. Tentu hal itu akan sangat relatif. Oleh karena itu butuh bahan ajar tambahan selain penjelasan guru pada materi yang sudah ditentukan. Kemudian juga pemberian catatan dari poin-poin penting yang ada. Maka latihan soal ini akan memang menunjang pamaham para siswa. Para guru juga tidak perlu bersusah payah lagi dalam membuat soal-aoal yang ada hanya untuk memberikan latihan kepada para murid. Tentu itu akan memerlukan waktu yang lama. Sementara para murid perlu diberikan latihan soal ini sejak awal semester. Oleh sebab itu, para guru perlu mengambil tindakan dengan cepat agar para murid mampu dan siap untuk mengikuti ujian dengan sebaik-baiknya. Supaya memperoleh nilai yang tinggi dari hasil pikiran sendiri.

Soal & Kunci PTS Bahasa Jawa Kelas 10 SMK Semester 2

1. Piwulang sing ora diandharake sajroning Serat Wedhatama, yaiku….
A. kepripun dados janma kang sampurna
B. nglampahaken agami secaos bijak
C. nggayuh urip kanthi tingkat spiritual dhuwur
D. nemokake panguripan kang sejati
E. paugeran manungsa kudu tunduk marang ratu

2. Pupuh sing ora kaserat ing Serat Wedhatama yaiku Pupuh….
A. gambuh
B. pangkur
C. dhandhanggula
D. kinanthi
E. sinom

RajaBackLink.com

3. Serat Wedhatama ngandharake babagan pikolehe saka tumindak ngati-ati yaiku ana ing Serat Wedhatama pupuh….
A. sinom
B. gambuh
C. pocung
D. pangkur
E. kinanthi

4. Serat Wedhatama yaiku salah sijining seratan KGPAA Mangkunegara IV,ngandut piwulang luhur kanggo mbangun budi perkerti.
Tembung piwulang luhur tegese….
A. piwulang leluhur
B. piwulang golet kasugihan
C. piwulang basa jawa
D. piwulang becik
E. piwulang pendhindhikan

5. Serat Wedhatama ana 100 Pada, tembang macapat Sinom kang cacahe ana.… Pada.
A. 14 Pada
B. 18 Pada
C. 16 Pada
D. 15 Pada
E. 35 Pada

6. Piwulang luhur tumindake manungsa tumrap ajaran utama, yaiku….
A. ngilmu luhur becik diamalke
B. wis pinter ora perlu sinau ilmu utama
C. ngilmu utama amung saking ulama
D. manungsa ing donya mung mampir ngombe
E. ajaran utama kudu diresepi ing batin

7. Falsafah kagesangan sing diandharake ing Serat Wedhatama , kajaba….
A. watek adiguna
B. tenggang rasa
C. tepa salira
D. nggadhahi watek kesatriya
E. dadi janma kang sampurna

8. Tibaning swara saben pungkasaning gatra diarani guru….
A. wilangan
B. gatra
C. lagu
D. basa
E. sastra

9. Pupuh Sinom nduweni watek….
A. kesengsem
B. murka
C. sigrak semanak
D. trebyuh
E. keranta-ranta

10. Tembang macapat iku kalebu jinising geguritan gagrag….
A. jawa
B. anyar
C. kuna
D. lawas
E. bebas

11. Sakpunika Bapak Wisnu tindak dhateng Purworejo nitih sepeda motor.
Ukara kasebut nggunaake basa….
A. ngoko lugu
B. ngoko alus
C. krama lugu
D. krama alus
E. krama kedaton

12. Bapak Andi saweg maos koran Suara Merdeka sinambi…. kopi wonten teras ngajeng.
Ukara kasebut menawa dijangkepi tembung….
A. nedhi
B. ngombe
C. ngrahapi
D. ngunjuk
E. nginum

13. Tembang macapat nduweni watak lan sasmita, dene tembang Sinom sasmitane kang mathuk….
A. taruna, anom, weni 
B. wuntat, ungkur,yuda kenaka
C. pucung, kaluwak, wanda cung
D. sarkara, hartati, madu, manis
E. duduk, wuluh, truh, luh

14. Jarwa dhosoke saka tembung wedang….
A. ngajak kanca
B. ngawe-awe kadang
C. ngawe kadang
D. kanca lanang
E. duwe kadang

15. Jinising tembang bisa kaperang dadi telu yaiku….
A. juru demung,wirangrong,tembang gedhe
B. dolanan,tengahan,cilik
C. gedhe,tengahan,cilik/macapat
D. kusumastuti,minta jiwa,pamularsih
E. citra mengeng,kusumastuti,sluku sluku bathok

16. Nalika nulis tembang macapat, prayogane ing bebuka diwenehi….
A. adeg-adeg
B. sasmita tembang
C. memanis tembang
D. purwakanthi
E. susastra

17. Setitekna ing ngisor iki !
1. Saben sapada surasane wutuh
2. Becike ukara gancaran diwolak-walik
3. Sapada lingsa kudu ngemu tembung rangkep
4. Manise tembang jumbuh karo wateke
5. Andhege ukara rujuk karo selehe swara
Pranyatan ing dhuwur kang trep nalika nulis tembang, yaiku….
A. 1, 4, lan 5
B. 1, 2, lan 4
C. 2, 3, lan 4
D. 2, 3, lan 5
E. 3, 4, lan 5

18. Borong angga swarga mesi martaya. Pethilan tembang kasebut nudhuhake sandiasma saking pujangga misuwur, yaiku ….
A. Yasadipura II
B. Pakubuwana V
C. Mangkunegara IV
D. Ranggawarsita
E. Sunan Kalijaga

19. Rasaning swara thinthingane gamelan cendhak nganti swara dhuwur diarani….
A. cengkok
B. wirama
C. titi laras
D. pathet
E. laras

20. Crita Bima Bungkus yaiku crita Bima rikala….
A. dadi satriya utama
B. nampa wahyu jati
C. lair ing donya
D. palakrama karo arimbi
E. merjaya Gajahsena

21. Panggenan, wekdal, utawi swasana kadadosanipun prastawa ing salebeting cariyos diarani ….
A. tema
B. latar
C. paraga
D. plot
E. amanat

22. Rayine Bima sing sowan menyang Wukir Retawu yaiku….
A. Sadhewa
B. Nakula
C. Yudhistira
D. Arjuna
E. Gathutkaca

23. Abiyasa ngendika minangka Werkudara nembe nglakoni karmane sing bakal dadi….
A. raseksa
B. satriya utama
C. mungsuhe kurawa
D. bathara
E. ratu

24. Paraga kaperang dadi telu, dene paraga mungsuh iku uga diarani….
A. antagonis
B. protagonis
C. tritagonis
D. artagonis
E. sastragnis

25. Ing ngisor iki sing klebu unsur intrinsik Cerita Rakyat, kejaba….
A. tema
B. amanat
C. paraga
D. agama
E. alur

26. Kang mangaribawani (memengaruhi) dianggite sawijining Cerkak saka unsur ekstrinsik iku antarane kaya ing ngisor iki, kejaba….
A. ekonomi
B. agama
C. paraga
D. sosial
E. pendhidhikan

27. Alur kang nyritakake utawa nggambarake kahanan saiki kanthi sakteruse yaiku alur….
A. campuran
B. alur/plot
C. naratif
D. mundur
E. maju

28. Posisine pangripta ing crita utawa carane pangripta nyritakake isine crita yaiku….
A. amanat
B. basa
C. latar
D. sudut pandang
E. tema

29. Crita kang surasane fakta riwayat uripe uwong kang ditulis dhewe sinebut ….
A. otobiografi
B. novel
C. cerkak
D. crita sambung
E. crita gambar

30. Ing ngisor iki sing ora klebu mumpangate sinau pranata acara kanggo mudha yaiku ….
A. nuwuhake watek leadership
B. nguri-uri kabudayan dhaerah
C. ningkatake olah basa lan sastra
D. ngoleksi cak-cakan kelir
E. ningkatake nilai gotong royong

31. Tata krama kang kudu diduweni pranata acara yaiku….
A. kumalungkung
B. kudu ngayahi jejibahan
C. ngrembag bab opah
D. ora manutan
E. tekane pas wiwitan acara

32. Crita bisa awujud fakta uga bisa awujud fiksi utawa mung gawe-gawe. Crita kang surasane wujude crita kang critane sinambung sinebut….
A. otobiografi
B. crita gambar
C. crita sambung
D. cerkak 
E. novel

33. Pujangga kang ngarang kitab Mahabharata, yaiku ….
A. Sunan Kalijaga
B. Mpu Tantular
C. Bagawan Abiyasa
D. Mpu Walmiki
E. Mpu Gandring

34. Aji-aji pranajati iku duweke….
A. Nakula
B. Sadewa
C. Permadi
D. Bima
E. Yudhistira

35. Wayang saka ukiran sing nggambarake tokoh-tokoh wayang njupuk saka crita Mahabharata lan Ramayana diarani Wayang ….
A. madya
B. thengul
C. suluh
D. beber
E. potehi

Sumber gambar: pexels free images