Soal & Kunci PTS Bahasa Jawa Kelas 11 Semester 2 SMK

Soal & Kunci PTS Bahasa Jawa Kelas 11 Semester 2 SMK ini sangatlah akurat dan juga lengkap. Jadi, para guru bisa memberikan bahan ajar dari Bahasa Jawa ini kepada para murid. Dengan demikian para murid juga akan memperoleh pemahaman yang lebih baik lagi. Untuk itu mereka akan lebih mudah mengisi soal-soal saat ujian berlangsung. Apalagi para murid tidak akan melakukan suatu kecurangan tertentu seperti membawa contekan ke kelas atau bekerja sama dengan sesama temannya. Tentu itu sangatlah tidak baik. Maka itu akan membentuk suatu kepribadian yang tak jujur. Oleh sebab itu, para guru perlu merancang pengajaran terbaik untuk para murid agar mereka bisa menerima apa yang telah dijelaskan oleh guru selama proses belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar memang akan lebih optimal jika guru memberikan latihan soal secara terus menerus. Maka para tenaga didik ini tidak perlu lagi bersusah payah dalam membuat soal-soal dari poin-poin penting yang terdapat di dalam pelajaran bahasa Jawa ini. Sehingga soal tersebut dapat diberikan secara mungkin sejak awal semester. Dengan demikian tidak akan ada lagi para siswa yang belajar menjelang ujian menggunakan sistem kebut semalam. Selain itu juga, para murid akan memperoleh nilai yang tinggi dengan hasil pemikiran mereka sendiri. Sedangkan untuk soal tersebut akan sangat mudah mereka pahami. Untuk itu latihan soal ini bisa digunakan untuk belajar baik itu di sekolah maupun juga di rumah. Supaya mereka bisa menguasai bahasa Jawa. Tidak hanya mampu mengucapkan dengan benar saja. Akan tetapi, juga teori-teori yang memang harus murid pahami ini akan bisa diingat dengan sebaik mungkin. Supaya proses belajar mengajar akan jadi lebih efektif.

Soal & Kunci PTS Bahasa Jawa Kelas 11 SMK Semester 2

1. Tata caranipun damel Sekar Macapat ingkang klentu inggih punika….

A. tembungipun boten kedah laras kaliyan paugeranipun sekar
B. temtoaken sekar punapa ingkang bade dipun damel
C. dipun serat guru gatra,guru wilangan lan guru lagunipun
D. damela ukara ingkang laras kaliyan paugeranipun sekar
E. temtoaken gagasan Sekar Macapat ingkang badhe dipun damel

RajaBackLink.com

2. Serat Wedhatama iku dumadi saka 5 pupuh kang kaperang dadi … pada
A. sepuluh
B. sewu
C. satus
D. satus pitulas
E. satus pitu

3. Serat Wedhatama kuwi karya susastra Jawa gagrag ….
A. mataram
B. lawas
C. kuna
D. cilik 
E. anyar

4. Tembung wedha ing Serat Wedhatama dumadi saka tembung ….
A. utama
B. anak
C. ngelmu kawruh
D. becik
E. asma

5. Serat Wedhatama kedadeyan saka … pupuh
A. 1
B. 5
C. 7
D. 12
E. 14

6. Pupuh Gambuh ing Serat Wedhatama ana ing pada ….
A. 1 – 14
B. 15 – 32
C. 33 – 47
D. 48 – 82
E. 83 – 100

7. Ing ngisor iki kang mujudake guru wilangan lan guru lagune tembang Gambuh yaiku ….
A. 7u, 10a, 12u, 8i, 8u
B. 7u, 10u, 12i, 8u, 8o
C. 7u, 10u, 12i, 8o, 8u
D. 7u, 10a, 12i, 8u, 8a
E. 7u, 10i, 12i, 8u, 8o

8. Ingkang nganggit Serat Wedhatama yaiku……
A. Sri Sultan Hamengkubuwana IV
B. Sri Susuhunan Pakubuwana V
C. Sri Susuhunan Pakubuwana IV
D. KGPAA Mangkunegara V
E. KGPAA Mangkunegara IV
9. Ing ngisor iki kang ora klebu tembang macapat….
A. Girisa
B. Durma
C. Pangkur
D. Gambuh
E. Pocung

10. Wataking sekar Gambuh inggih punika……
A. gregedhen kendo
B. rumaket
C. luwes
D. galak,muring
E. nlangsa

11. Ing ngisor iki tembang macapat kang dumadi saka 5 gatra yaiku tembang ….
A. Gambuh
B. Maskumambang
C. Dhandhanggula
D. Asmaradana
E. Sinom

12. Ing ngisor iki kang klebu Sasmitane tembang Gambuh yaiku …
A. kaluwak, wanda cung
B. sirna, galak
C. sarkara, hartati
D. jumbuh, tambuh
E. wuntat, ungkur

13. Ing sekar macapat wonten istilah luk, wiled, gregel, laya luluh lan cengkok , menawi istilah cengkok tegesipun …
A. nembang/nyekar ngertos antaripun cakepan lan titi laras
B. sawandanipun langkung saking 3 notasi 
C. mbengkokaken notasi lagu
D. munggah mudunipun titi laras
E. ciri/tanda sekar/tembang setunggal lan sanesipun

14. Wonten malih ingkang ngendikakaken bilih tembang inggih punika lelagoning tembung ingkang katindakaken sarana ….
A. swantenipun kaset
B. swantenipun radhio
C. swantenipun manungsa/vocal
D. swantenipun wangsit
E. swantenipun TV

15. Miturut sarat mardawa lagu, sekar macapat lagu punika saking tembang macapat lagu(macapat: maca+pat = maca papat-papat) sebab….
A. wis dadi paugerane
B. macapat kuwe pancen tembang
C. waosan ingkang kaping sekawan
D. macapat kuwe pancen sing wis gumathok
E. waosan macapat sami kaliyan tembang

16. Paugeranipun sekar macapat ingkang dhawahipun swanten/swara wonten pungkasanipun gatra dipun wastani ….
A. guru gatra
B. guru lagu
C. guru lamba
D. guru sastra
E. guru wilangan

17. Surasa wigati piwulang ing serat Wedhatama kaperang dadi 4 yaiku piwulang Etika, piwulang Ukum, piwulang Ngelmu lan Amal, piwulang Panembah(Ibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa), Piwulang Panembah iku kang kaandhut ing serat Wedhatama pupuh ….
A. Pangkur
B. Sinom
C. Pocung
D. Gambuh
E. Kinanthi 

18. Ing serat sendhon langen swara dipun terangaken bilih sekar wonten kalih, inggih punika sekar ageng lan sekar alit. Dipun wastani sekar ageng amargi ….
A. tembangipun para kawula alit
B. tembangane wong sing ageng-ageng
C. tembangipun para pengageng
D. tembangipun pancen ageng-ageng
E. edipeni tembangipun

19. Paugeranipun sekar macapat ingkang cacahipun larik saben sagatranipun ,dipun wastani ….
A. Purwakanthi swara
B. Dongding
C. Guru lagu
D. Guru wilangan
E. Guru gatra

20. Cara kang efektip kanggo ngaturake sawijining crita kang dawa sajroning wujud cekak diarani ….
A. gawe sinopsis
B. cathetan
C. crikak
D. resensi
E. kapustakan

21. Crita rekaan kang nyritakake saka wiwitan(perkenalan) banjur konflik nganti entek-entekan purnaning crita iku gunakake alur ….
A. maju mundur
B. mundur maju
C. mundur
D. maju
E. campuran

22. Crikak kuwi karya sastra Jawa gancaran kang paling ringkes, mula critane ….
A. penokohane dijelaske gamblang
B. mung ngemot siji masalah pokok
C. settinge akeh
D. alure mesthi maju
E. gatekake kaendahan gaya basa

23. Nilai kang paling nonjol ing crita Rara Jonggrang yaiku nilai….
A. religi
B. etika/moral
C. pendhidhikan
D. sosial
E. budaya

24. Wadyabalane Bandung Bondowoso yaiku ….
A. bangsa manuk
B. bangsa iwak
C. manungsa lan jin
D. bangsa sawer
E. jin lan setan

25. Kang memba dadi tukang suket ing crita Dumadine Kutha Salatiga yaiku ….
A. Ki Pandhanarang
B. Nyi Pandhanarang
C. Sunan Kalijaga
D. Nyi Sunan Kalijaga
E. Adhipati

26. Ing crita Dumadine Kutha Salatiga Nyi Pandhanarang banjur nyimpen mas-masan ing ….
A. sajroning teken pring
B. bumbung pring
C. sanggul
D. klambi
E. gendhongan

27. Karangan kang isine menehi gambaran kaanan samubarang apa bae diarani karangan ….
A. narasi
B. argumentasi
C. eksposisi
D. deskripsi
E. persuasi

28. Kang diarani karangan kudu nduweni kohesi tegese ….
A. nyambung tema
B. nyritakake samubarang
C. karangan kang njlentreh
D. nyawiji kabeh ukarane
E. nyambung babagan wujude

29. Sadurunge nulis karangan deskriptif kudu ….
A. wawancara marang sadhengah pawongan
B. nemtokake bab kang arep ditulis
C. gawe salam pambuka
D. gawe salam panutup
E. nemtokake salam pambuka lan panutup

30. Mitos Dewi Sri dadi sawijining tradisi lisan amarga awit jaman mbiyen para leluhur kita wis….
A. ngerti wujude Dewi Sri
B. nyembah Dewi Sri kang dadi Dewi Pari
C. urip kanthi tani
D. tepung lan nduweni cara kanggo ngajeni pangan
E. padha ngajeni marang Dewi Sri

31. Kanggo narik kawigatene para konsumen, mula saka pihak produsen migunakake fakta saka prodhuk utawa jasa kang ditawakake. Bab iki diarani….
A. blaka
B. persuasif
C. nggugah
D. opini
E. informatif

32. Tembung sajrone pariwara kudu narik kawigaten. salah siji pariwara ana kang migunakake ukara “biarkan jari-jari Anda yang berjalan”. Ukara kasebat ngemot unsur….
A. imajinatif
B. rima
C. humor
D. aliterasi
E. metafora

33. Wujud pakurmatan warga marang Dewi Sri kanthi ….
A. pagelaran wayang wong
B. pagelaran wayang purwa lan tayub
C. maneka kesenian dhaerah
D. campur sari lan dangdut
E. guyup rukun tandhang gawe

34. Ngisor iki tuladha Crita Rakyat saka Kalimantan Kulon yaiku ….
A. Andhe-andhe Lumut
B. Tangkuban Prau
C. Malin Kundang
D. Jaka Tingkir
E. Watu Nangis

35. Tembung kang digunakake sajrone pariwara/iklan becike ora ngayawara mula sipate….
A. nggugah
B. persuasif
C. informatif
D. unik
E. narik kawigaten

Sumber gambar: pexels free images