Soal Prediksi PAT Bahasa Sunda Kelas 10 Kurikulum 2013

Soal Prediksi PAT Bahasa Sunda Kelas 10 Kurikulum 2013 bisa digunakan oleh guru yang mengampu pelajaran tersebut. Memang pada dasarnya bahasa Sunda yang merupakan dialek daerah yang perlu dikuasai oleh para murid. Kemudian untuk mengucapkannya bisa terbilang mudah. Akan tetapi, secara teori perlu juga pengajaran tertentu sehingga materi-materinya akan dibagi ke dalam beberapa poin tertentu. Maka dari itu soal prediksi ini sangat berguna bagi para guru dalam memberikan pengajaran yang lebih komplit lagi kepada para muridnya. Selain itu juga, soal prediksi ini akan memberikan para guru keuntungan yaitu tidak perlu lagi membuat soal-soal yang diperuntukkan untuk ulangan ataupun latihan dikarenakan semuanya sudah komplit.

Para guru juga akan dapat mengajarkan murid dengan lebih optimal lebih bersemangat jika diberikan latihan soal ini. Mereka akan dapat belajar dengan mudah karena bisa membaca poin-poin pentingnya. Biasanya memang pada diri murid banyak yang tidak menyukai bacaan yang terlalu panjang atau catatan yang begitu banyak. Maka dari itu, poin-poin penting ini dapat menjadi alternatif jika memang para siswa kurang suka dalam mengulang pelajaran pada saat ulangan berlangsung. Oleh sebab itu, akan muncul rasa percaya diri pada saat nantinya mereka menghadapi ulangan. Sebab, sudah ada kesiapan karena mereka seringkali latihan soal-soal yang merupakan gambaran jelas. Bagaimana proses dari ulangan tersebut berlangsung. Sehingga mereka tidak akan kikuk dan takut lagi. Dengan demikian tugas guru akan lebih terarah dan mencapai tujuannya. Pastinya apa yang diharapkan selama ini yaitu mencerdaskan para siswa bisa terlaksana dengan baik. Maka para siswa juga akan dapat mengikuti pelajaran ke tingkat jenjang yang lebih tinggi lagi pada kelas berikutnya untuk pelajaran bahasa Sunda ini.

Soal Prediksi PAT Bahasa Sunda Kelas X Kurikulum 2013 Plus Kunci Jawaban

Conto Soalna sapertos kieu :

RajaBackLink.com

Baca guguritan ieu di handap!

Néléngnéngkung asih indung 
nu ngayuga beurang peuting 
beurang dijaga kamelang 
peuting dijaring kaéling 
muga manjang dina beurang
muga éling dina peuting

1. Mun nilik pola padana, engangna, jeung sora tungtung baris-baris panungtungna, éta guguritan téh dikarang maké pola pupuh naon? 
a. Kinanti
b. Sinom
c. Maskumambang
d. Asmarandana
e. Balakbak

2. Pupuh Sinom ngabogaan pola pada, engang, jeung sora padalisan-padalisan panungtungna, nyaéta….  
a. 8i, 8a, 8é/o, 8a, 7a, 8u, 8a
b. 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a
c. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i
d. 12u, 6a, 8i/o,12a
e. 12u, 8i, 8u, 8i, 8o

3. Watek pupuh Asmarandana nyaéta…..
a. Nganti-nganti
b. Banyol, Heureuy
c. Kasmaran, Silihasih
d. Agung, Agem
e. Senang, Gumbira

aya lumut dina batu,
aya kuya di muara.
Kedah tumut kana waktu,
di dunya urang ngumbara

4. Mun ditilik tina wangunna sisindiran di luhur ka asup kana wangun….
a. Rarakitan
b. Wawangsalan
c. Guguritan
d. Paparikan
e. Rarakitan jeung Paparikan

5. Mun ditilik tina eusina sisindiran di luhur kaasup kana…
a. Silihasih
b. Banyol
c. Hereuy
d. Sésébréd
e. Piwuruk

6. Gedong ngambang di sagara
Ulah kapalang nyabela
Wangsalana…..
a. berang
b. béla
c. layar
d. caang
e. kapal

7. Judul buku kumpulan carpon nu di karang ku Yus Rusyana nyaéta….
a. Halimun Peuting
b. Jajatén Ninggang Papastén
c. Awéwé Dulang Tinandé
d. Geus Surup Bulan Purnama
e. Serat Sarwasastra

8. Buku kumpulan carpon nu judulna “Serat Sarwasastra” di karang ku….
a. Yus Rusyana
b. Caraka
c. Godi Suwarna
d. Darpan
e. Rukmana HS

Kuburan

Kajurung ku tos tilu dinten teu kararaban sangu, Aki Uki ngulampreng ka bumi Dén Haji Darmawan, teu tebih ti rorompokna. Pribumi kasampak nuju aya di tengah bumi, ngabaheuhay mayunan méja alit.

“Kaleresan, Ki! Nyi Haji, cing sapiring deui ka dieu!” saurna. Teu lami golosor sangu ketan sapiring sareng kari hayam ngebul kénéh. Lajeng wé dihénggoy, teu mindoan dimanggakeun.

“Saban Aki ka dieu, kaleresan aya wéh tuangeun. Iraha kaleresan teu ayana, Dén?” saur Aki Uki bari ngalémétan réméh. Nu dialem akonakon teu ngadangu. Kalah tumaros.

“Aya naon, Ki? Tambihan deui?”

“Tos cekap, Dén,” saur Aki Uki. “Biasa wé, Dén, Aki téh peryogi ku padamelan. Da kedah neda geuning Aki téh yeuh!”

“Ki, kanggo neda nyaliraeun mah, ka dieu wé. Teu kedah barangdamel sagala.”

“Sanés nampik kana pangangken, Radén. Aki mah hoyong kénging ngésang wé.”

“Teu langkung Aki, upami kitu mah. Padamelan naon, nya? Euh, itu wé, Ki, kuburan téa kali deui. Teu aya nu sanés deui mah!”

“Kutan?” saur Aki Uki héran.

9. Kumaha pasifatan Dén Haji Darmawan nu kagambar dina sempalan carpon di luhur?
a. Pelit
b. Béréhan
c. Sombong
d. Daékan 
e. Loba nyarita

10. Rék naon Aki Uki nganjang ka bumina Dén Haji Darmawan?
a. Ménta dahar
b. Ménta duit
c. Ménta pagawéan
d. Ménta kuburan
e. Ménta bako

Sumber gambar: pexels free images