Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/MAK Kelas 11 Semester 1

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/MAK Kelas 11 Semester 1 tentu saja akan menguntungkan bagi para guru. Sebab, hal tersebut dapat dijadikan referensi untuk memberikan latihan terbaik kepada para muridnya. Hal itu karena para murid perlu untuk diberikan latihan soal secara terus-menerus. Agar nantinya mereka lebih mudah paham terhadap pelajaran bahasa Sunda ini. Para guru juga tidak perlu lagi repot-repot untuk membuat soal-soal latihan dan mencari mana saja poin-poin penting yang terdapat di dalam pelajaran tersebut. Sehingga hal itu perlu untuk dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Sebab, soal-soal prediksi ini bukan hanya sekedar soal tebak-tebakan saja. Akan tetapi, juga memuat poin-poin penting yang sudah sesuai dengan standarisasi pembelajaran yang ada di sekolah. Untuk itu para guru perlu menggunakan latihan soal prediksi ini dalam memberikan pengajaran terbaik kepada para muridnya.

Para murid juga tentu akan mudah untuk memperoleh nilai yang tinggi pada pelajaran bahasa Sunda ini. Sebab, mereka telah paham dan memiliki daya ingat yang kuat sehingga mereka tidak akan lagi takut untuk menghadapi UAS. Apalagi belajar hanya pada saat menjelang ulangan ataupun ujian berlangsung tidak akan ada lagi sistem kebut semalam, karena mereka sudah menguasai pelajaran tersebut. Sebab, guru telah mengulang-ulang soal prediksi sehingga soal prediksi tersebut tentu akan ada yang keluar pada saat ujian berlangsung. Meskipun tidak sama bentuk kalimatnya. Akan tetapi, memiliki makna yang sama sehingga poin-poin penting tersebut memang sudah diperhitungkan dan perlu untuk diingat oleh para siswa. Sehingga para guru dapat menyempurnakan proses belajar mengajar yang ada yaitu dari buku catatan. Kemudian juga penjelasan yang telah diberikan pada setiap pertemuan dan dilengkapi dengan latihan soal secara terus-menerus

SOAL PREDIKSI UTS/PTS SMA/SMK/MA/MAK
Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas/Semester : XI (sebelas)/1 (satu)

I. Pilih jawaban nu pang benerna ku cara nyakra (X) akasara A, B, C, D atawa E !

RajaBackLink.com

COLÉNAK
Urang tuang colénak
raos seger matak séhat kana awak
pangaosna cukup ku sapuluh pérak
moal rugi ngaluarkeun eusi pésak

Colénak dicocol énak
anu ompong ogé teurak
mangga geura carobian
colénak beuleum dadakan

Colénak peuyeum Bandung
katuangan sederhana istiméwa
cacah menak sagala pada misuka
moal puyeng najan séép tilu piring

Colénak dicocol énak
kakoncara sabuana
kaolahan urang Sunda
warisan kolot baheula

1. Sabaraha pada kawih di luhur?
a. 5 pada d. 2 pada
b. 4 pada e. sapada
c. 3 pada

2. Kawih di luhur unggal padana di wangunku….padalisan.
a. Sapada d. 4 padalisan
b. 2 padalisan e. 5 padalisan
c. 3 padalisan

3. Perkara naon eusi anu dihaleuangkeun dina eta kawih?
a. Katuangan has Sunda nyatana Colenak
b. Murahna pangaos katuangan has Sunda
c. Raosna katuanga has Sunda
d. Seueurna katuangan has Sunda
e. Katuangan has Sunda dina Jaman kiwari

4. Eusi dina pada ka opat dian kawih di luhur nyaeta…
a. Pangaos Colenak anu murah
b. Enak sareng pelemna Colenak
c. Cara ngadamel Colenak
d. Kakoncarana katuangan Colenak
e. Colenak asalna tina peuyeum Bandung

5. Unsur rumpaka kawih anu ngagambarkeun sikep nu ngawih kana poko pasualan anu aya dina rumpaka kawih, disebut unsur…
a. Rasa d. Tema
b. Nada e. Jejer
c. Amanat

6. Sikep nu nulis rumpaka kawih nu karasa ku anu ngaregepkeun atawa nu maca, upamana sedih, nalangsa, handap asor, sombong, éra, hanjakal, jeung sajabana, mangrupa unsur rumpaka kawih nu disebut….
a. Rasa d. Tema
b. Nada e. Jejer
c. Amanat

7. Hidep tangtu apal kana kawih anu judulna “Es Lilin”, rasa anu kagambar dina kawih eta ngeunaan…
a. Katrésna ti hiji wanoja ka hiji jajaka
b. Raosna katuangan Es Lilin
c. Kaasih hiji jajaka ka hiji wanoja
d. Kedah ati-ati dina mikaasih
e. Asih nu teu sampe

8. Nada dina kawaih Colenak di luhur nyaeta….
a. Némbongkeun kareueus yén urang Sunda boga kadaharan tradisonal warisan kolot baheula nu kasohor (kakoncara) ka saalam dunya
b. Ngabéjakeun ngeunahna (pelem) éta kadaharan, sajaba ti murah hargana
c. Ngajak sangkan ngamasarakatkeun kadaharan tradisional nu ngaranna colénak
d. Ngajak sangkan urang Sunda Mikaresep kadahar warisan kolot baheula
e. Ngabejakeun yen urang Sunda teh boga kadaharan has anu euyeub

9. Kakawihan anu sok dihariringkeun ku barudak bari arulin, diantarana…
a. Es Lilin d. Ayang-ayang gung
b. Colenak e. Mawar bodas
c. Kalangkang

10. Bulan nu ngagantung
di langit Batu Hiu
tinggal sapasi
sésa purnama kamari

Kecap-kecap konotasi anu aya dina sempalan kawih di luhur nyaeta….
a. Ngagantung-Batu Hiu-Sapasi d. Ngagantung- Sapasi-Kamari
b. Ngagantung-Sapasi-Sesa e. Ngagantung-Purnama-Kamari
c. Ngagantung-Batu Hiu-Sesa

11. Kecap sapasi biasana dipake kana…
a. Dahareun nu dipotongan d. Duit anu teu beak
b. Kertas anu diberewekeun e. Dahareun anu loba teuing
c. Sesa dahareun anu teu beak

12. “Sagala rasa dibedah”
Ungkara di luhur ngagunakeun gaya basa….
a. Personifikasi (mijalma) d. rarhulan
b. Metapora (ngumpamakeun) e. ngasor
c. Kadalon

13. Mana ungkara di handap anu ngagunakeun gaya basa personifikasi (mijalma)?
a. Sagala rasa dibedah d. Bulan nu ngagantung
b. Bulan sapeupeuting nyaksi e. Dina ruang hate
c. Ngajerit maratan langit

14. Mana ungkara di handap anu ngagunakeun gaya basa rarahulan?
a. Sagala rasa dibedah d. Bulan nu ngagantung
b. Bulan sapeupeuting nyaksi e. Dina ruang hate
c. Ngajerit maratan langit

15. Sajak mangrupa salah sahiji karya sastra sunda wangun….
a. Prosa d. Lancaran
b. Puisi e. Eksposisi
c. Narasi

Priangan
(Rahmat M. Sas Karana)

Mojang lenjang nu hideung santen
Diaping srangéngé ti énjing dugi ka sonten
Upami wengi dipépéndé bulan ngempur

Jungjunan
Upami dugi ka puput umur
Kurebkeun kuring dina pangkonan

16. Sajak anu judulna “Priangan” diwangun ku….pada jeung….padalisan.
a. 2 pada 5 padalisan d. 2 pada 6 padalisan
b. 2 pada 7 padalisan e. 2 pada 8 padalisan
c. 2 pada 9 padalisan

17. Eusi sajak diluhur nyaeta ngagambarkeun….
a. Kaéndahan mojang jeng jajaka urang Sunda.
b. Kaéndahan alam Kota Bandung nu katelah Kota Kembang.
c. Kaéndahan alam Jawa Barat anu ramah tur merenah.
d. Kageulisan wanoja urang Sunda nu katelah mojang Priangan.
e. Kaéndahan alam tatar Sunda nu katelah Priangan.

18. Naon anu dimaksud Mojang lenjang nu hideung santen dina eta sajak?
a. Mojang priangan d. Daerah Jawa Barat
b. Mojang sunda anu gareulis e. Urang Tatar Sunda
c. Alam Tatar Sunda

19. Kecap jungjunan biasana dipake pikeun sesebutan hiji jalma ka….
a. Nu dipikacinta atawa kabogoh d. Dunungan gawe urang
b. Jalma anu loba jasana e. Babaturanna
c. Jalma anu berat beunghar ku banda

20. Naon anu dimaksud kecap pangkonan dina padalisan ka tilu pada ka dua sajak di luhur?
a. Taneuh kuburan d. Pangkuan kabogoh
b. Tanah priangan e. Tempat cicing
c. Alam Jawa Barat

Sumber gambar: pexels free images