Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/MAK Kelas 11 Semester 1

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/MAK tentu memberi memberikan dampak positif kepada para murid karena mereka diberikan latihan soal prediksi tersebut secara terus-menerus oleh para guru. Sehingga dapat memahami pelajaran bahasa Sunda ini dengan sebaik mungkin. Maka daya ingat para murid juga akan lebih baik. Mereka tidak perlu lagi untuk belajar lebih keras menjelang ulangan ataupun ujian berlangsung. Sebab, memang sudah di luar kepala dan mereka terus saja latihan. Sehingga hal itu akan menguntungkan para murid dan bisa memperoleh nilai yang tinggi tanpa perlu untuk melakukan kecurangan tertentu. Mereka akan menguasai materinya sehingga para guru tentu akan merasa hal itu memang perlu untuk diberikan kepada murid. Untuk menyempurnakan proses belajar mengajar yang ada seperti memberikan penjelasan dari materi yang ada. Kemudian juga buku catatan.

Para guru juga tidak perlu lagi untuk membuat soal-soal dengan mencari poin-poin penting yang ada pada pelajaran bahasa Sunda ini selama proses belajar mengajar berlangsung. Pada dasarnya soal prediksi ini merupakan rangkuman dari poin-poin penting yang terdapat di dalam pelajaran bahasa Sunda. Sehingga para guru tidak perlu lagi untuk mencari ataupun repot-repot membuat soal-soal yang ada. Maka soal prediksi ini hanya perlu diberikan kepada murid agar mereka bisa memahami pelajaran tersebut dengan sebaik mungkin. Untuk itu juga para guru perlu memperhatikan bahwa setiap murid memang memiliki proses pembelajaran yang berbeda. Oleh karena itu, para guru-guru perlu menambahkan latihan soal ini atau memberikan mereka juga berupa selebaran untuk dipelajari di rumah. Agar nantinya mereka bisa memilih sendiri mana yang terbaik dari proses pemahaman tersebut. Sehingga pada saat ujian berlangsung mereka akan lebih siap dan percaya diri untuk mengikuti ujian yang telah ditentukan tersebut.

SOAL PREDIKSI UTS/PTS SMA/SMK/MA/MAK
Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas/Semester : XI (sebelas)/1 (satu)

I. Pilih jawaban nu pang benerna ku cara nyakra (X) akasara A, B, C, D atawa E !

RajaBackLink.com

COLÉNAK
Urang tuang colénak
raos seger matak séhat kana awak
pangaosna cukup ku sapuluh pérak
moal rugi ngaluarkeun eusi pésak

Colénak dicocol énak
anu ompong ogé teurak
mangga geura carobian
colénak beuleum dadakan

Colénak peuyeum Bandung
katuangan sederhana istiméwa
cacah menak sagala pada misuka
moal puyeng najan séép tilu piring

Colénak dicocol énak
kakoncara sabuana
kaolahan urang Sunda
warisan kolot baheula

1. Sabaraha pada kawih di luhur?
a. 5 pada d. 2 pada
b. 4 pada e. sapada
c. 3 pada

2. Kawih di luhur unggal padana di wangunku….padalisan.
a. Sapada d. 4 padalisan
b. 2 padalisan e. 5 padalisan
c. 3 padalisan

3. Perkara naon eusi anu dihaleuangkeun dina eta kawih?
a. Katuangan has Sunda nyatana Colenak
b. Murahna pangaos katuangan has Sunda
c. Raosna katuanga has Sunda
d. Seueurna katuangan has Sunda
e. Katuangan has Sunda dina Jaman kiwari

4. Eusi dina pada ka opat dian kawih di luhur nyaeta…
a. Pangaos Colenak anu murah
b. Enak sareng pelemna Colenak
c. Cara ngadamel Colenak
d. Kakoncarana katuangan Colenak
e. Colenak asalna tina peuyeum Bandung

5. Unsur rumpaka kawih anu ngagambarkeun sikep nu ngawih kana poko pasualan anu aya dina rumpaka kawih, disebut unsur…
a. Rasa d. Tema
b. Nada e. Jejer
c. Amanat

6. Sikep nu nulis rumpaka kawih nu karasa ku anu ngaregepkeun atawa nu maca, upamana sedih, nalangsa, handap asor, sombong, éra, hanjakal, jeung sajabana, mangrupa unsur rumpaka kawih nu disebut….
a. Rasa d. Tema
b. Nada e. Jejer
c. Amanat

7. Hidep tangtu apal kana kawih anu judulna “Es Lilin”, rasa anu kagambar dina kawih eta ngeunaan…
a. Katrésna ti hiji wanoja ka hiji jajaka
b. Raosna katuangan Es Lilin
c. Kaasih hiji jajaka ka hiji wanoja
d. Kedah ati-ati dina mikaasih
e. Asih nu teu sampe

8. Nada dina kawaih Colenak di luhur nyaeta….
a. Némbongkeun kareueus yén urang Sunda boga kadaharan tradisonal warisan kolot baheula nu kasohor (kakoncara) ka saalam dunya
b. Ngabéjakeun ngeunahna (pelem) éta kadaharan, sajaba ti murah hargana
c. Ngajak sangkan ngamasarakatkeun kadaharan tradisional nu ngaranna colénak
d. Ngajak sangkan urang Sunda Mikaresep kadahar warisan kolot baheula
e. Ngabejakeun yen urang Sunda teh boga kadaharan has anu euyeub

9. Kakawihan anu sok dihariringkeun ku barudak bari arulin, diantarana…
a. Es Lilin d. Ayang-ayang gung
b. Colenak e. Mawar bodas
c. Kalangkang

10. Bulan nu ngagantung
di langit Batu Hiu
tinggal sapasi
sésa purnama kamari

Kecap-kecap konotasi anu aya dina sempalan kawih di luhur nyaeta….
a. Ngagantung-Batu Hiu-Sapasi d. Ngagantung- Sapasi-Kamari
b. Ngagantung-Sapasi-Sesa e. Ngagantung-Purnama-Kamari
c. Ngagantung-Batu Hiu-Sesa

11. Kecap sapasi biasana dipake kana…
a. Dahareun nu dipotongan d. Duit anu teu beak
b. Kertas anu diberewekeun e. Dahareun anu loba teuing
c. Sesa dahareun anu teu beak

12. “Sagala rasa dibedah”
Ungkara di luhur ngagunakeun gaya basa….
a. Personifikasi (mijalma) d. rarhulan
b. Metapora (ngumpamakeun) e. ngasor
c. Kadalon

13. Mana ungkara di handap anu ngagunakeun gaya basa personifikasi (mijalma)?
a. Sagala rasa dibedah d. Bulan nu ngagantung
b. Bulan sapeupeuting nyaksi e. Dina ruang hate
c. Ngajerit maratan langit

14. Mana ungkara di handap anu ngagunakeun gaya basa rarahulan?
a. Sagala rasa dibedah d. Bulan nu ngagantung
b. Bulan sapeupeuting nyaksi e. Dina ruang hate
c. Ngajerit maratan langit

15. Sajak mangrupa salah sahiji karya sastra sunda wangun….
a. Prosa d. Lancaran
b. Puisi e. Eksposisi
c. Narasi

Priangan
(Rahmat M. Sas Karana)

Mojang lenjang nu hideung santen
Diaping srangéngé ti énjing dugi ka sonten
Upami wengi dipépéndé bulan ngempur

Jungjunan
Upami dugi ka puput umur
Kurebkeun kuring dina pangkonan

16. Sajak anu judulna “Priangan” diwangun ku….pada jeung….padalisan.
a. 2 pada 5 padalisan d. 2 pada 6 padalisan
b. 2 pada 7 padalisan e. 2 pada 8 padalisan
c. 2 pada 9 padalisan

17. Eusi sajak diluhur nyaeta ngagambarkeun….
a. Kaéndahan mojang jeng jajaka urang Sunda.
b. Kaéndahan alam Kota Bandung nu katelah Kota Kembang.
c. Kaéndahan alam Jawa Barat anu ramah tur merenah.
d. Kageulisan wanoja urang Sunda nu katelah mojang Priangan.
e. Kaéndahan alam tatar Sunda nu katelah Priangan.

18. Naon anu dimaksud Mojang lenjang nu hideung santen dina eta sajak?
a. Mojang priangan d. Daerah Jawa Barat
b. Mojang sunda anu gareulis e. Urang Tatar Sunda
c. Alam Tatar Sunda

19. Kecap jungjunan biasana dipake pikeun sesebutan hiji jalma ka….
a. Nu dipikacinta atawa kabogoh d. Dunungan gawe urang
b. Jalma anu loba jasana e. Babaturanna
c. Jalma anu berat beunghar ku banda

20. Naon anu dimaksud kecap pangkonan dina padalisan ka tilu pada ka dua sajak di luhur?
a. Taneuh kuburan d. Pangkuan kabogoh
b. Tanah priangan e. Tempat cicing
c. Alam Jawa Barat

Sumber gambar: pexels free images