Soal Prediksi PTS Bahasa Sunda Kelas 11 Semester 2 Kurikulum 2013

Soal Prediksi PTS Bahasa Sunda Kelas 11 Semester 2 Kurikulum 2013 bisa digunakan oleh para tenaga didik dalam memberikan pengajaran terbaik pada murid. Selain itu juga, tidak akan ada lagi yang kurang paham dengan bahasa Sunda ini. Hal itu dikarenakan bahasa Sunda bukan hanya sekedar dialek daerah saja. Melainkan perlu untuk diketahui seluk beluk dari bahasa Sunda ini sendiri. Kemudian juga para guru akan memperoleh kepraktisan dalam memberikan pengajaran kepada para muridnya. Maka dari itu, tidak ada salahnya juga para guru melatih kemampuan para siswa baik secara teori maupun juga prakteknya. Sebab, saat siswa dilatih cara berpikirnya tentu saja tidak akan mengalami suatu ketidakjelasan pada pelajaran tersebut. Untuk itu para siswa akan siap menghadapi ulangan kapanpun juga.

Perlu untuk diingat juga bahwa nantinya para siswa akan memperoleh pengetahuan yang sangat baik. Hal itu bukanlah tanpa alasan. Soal prediksi ini bukan hanya sekedar tebak-tebakan saja. Melainkan juga para murid akan mendapati bahwa soal-soal yang berkaitan dengan poin-poin pada pelajaran tersebut. Selain itu juga, para siswa akan diarahkan untuk berpikir secara lebih baik lagi. Hal itu disebabkan karena pada dasarnya soal-soal itu mudah untuk dimengerti. Untuk itu tidak ada salahnya para guru juga menghubungkan prediksi soal ini untuk menguji sejauh mana kemampuan berpikir para murid ketika ulangan berlangsung. Oleh karena itu, para murid akan terbebas dari rasa kurang percaya diri. Begitu pula para siswa akan dengan mudah dalam menerima setiap apa yang telah diberikan guru selama ini. Kemudian juga para siswa akan lebih mudah mendapatkan nilai yang tinggi dan bisa memperoleh hasil yang memuaskan karena jerih payah pikiran sendiri. 

Soal Prediksi PTS Bahasa Sunda Kelas XI Semester 2 Kurikulum 2013 Plus Kunci Jawaban 

Conto Soalna sapertos kieu :

RajaBackLink.com

Pilih jawaban nu pangbenerna!
1. Babasan atawa paribasa anu nuduhkeun kana pang jurung laku hadé nyaéta….
a. Kudu bisa kabula kabalé
b. Ulah koméok méméh dipacok
c. Ulah incah balilahan
d. Umur gagaduhan, banda sasampiran
e. Uncal tara ridueun ku tanduk

2. Kudu hadé gogod hadé tagog, hartina….
a. Kudu bisa mawa awak
b. Kudu direncanakan kalawan asak
c. Hadé basa jeung hadé tingkah lakuna
d. Kudu bisa ngajeujeuhkeun rejeki, kudu sina mahi
e. Ulah waka nyebut teu sanggup saacan dicoba

“Can digawé geus hayang ménta buruh!”
3. Paribasa atawa babasan anu luyu jeung kalimah di luhur nyaéta …..
a. Mipit kudu amit ngala kudu bébéja
b. Pupulur méméh mantun
c. Cul dog-dog tinggal igel
d. Asa ditonjok congcot
e. Ranggah méméh tandukan

4. “Unggal daérah tangtu ngabogaan ciri nu mandiri ngeunaan budayana tur béda jeung daérah séjénna”
Paribasa nu luyu pikeun ngagambarkuen kalimah di luhur nyaéta….
a. Jati kasilih kujunti
b. Uyah mah tara téés ka luhur
c. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak
d. Ciri sabumi cara sadésa
e. Mipit kudu amit, ngala kudu bébéja

Paribasa Hartina
1. Legok tapak genténg kadék maké pakéan kumaha ogé pantes baé.
2. Kudu bisa ngeureut neundeun miharep ka nu lain tanding
3. Jati ka silih ku junta pribumi kaéléhkeun ku urang deungeun-deungeun (urang asing)
4. Kuru cileuh kentél peujit kumaha jadina bae, henteu jadi pikiran
5. Landung kandungan laér aisan jadi kabiasaan nu hésé dipiceun

5. Pasangan paribasa jeung hartina anu bener nyaéta…..
a. No 1
b. No 2
c. No 3
d. No 4
e. No 5

6. “Ulah waka buru-buru nyieun kaputusan, kudu dipikir dibulak-balik heula” 
Babasan anu luyu pikeun ngagambarkeun kalimah di luhur nyéta….
a. Gedé hulu
b. Kejot borosot
c. Panjang leungeun
d. Béngkok tikoro
e. Murag buku bitis

7. … cai dina daun taleus.
Kecap anu merenah pikeun ngalengkepan paribasa di luhur nyaéta….
a. Siga
b. Lir
c. Kawas
d. Ulah
e. Kudu 

8. … ngukur ka kujur nimbang ka awak.
Kecap anu merenah pikeun ngalengkepan paribasa di luhur nyaéta….
a. Siga
b. Lir
c. Kawas
d. Ulah
e. Kudu

9. Sumedang Ngarangrangan
Ngarangrangan hartina……
a. Kaleuleuwihi nuar tatangkalanna
b. Tatangkalan nu mimiti daunna maruragan
c. Tatangkalan anu geus paéh
d. Sirung anu mimiti jaradi deui
e. Dahan tangkal anu mimiti jadi

10. Bandung … ku tangtung.
Kecap anu luyu pikeun ngeusian ungkara basa cacadran di luhur nyaéta….
a. Heurin
b. Ngadeg
c. Loba 
d. Ngalaan 
e. Katempo 

Saba Budaya Ka Kampung Naga

Kampung Naga téh pernahna aya di jajalaneun antara Garut-Tasikmalaya, nyaéta di wilayah administratif Désa Néglasari, Kacamatan Salawu, Kabupatén Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Jarak ti puseur dayeuh Bandung ka Kampung Naga téh kurang leuwih 90 km, lamun dijugjug maké kendaraan kira-kira 2-3 jam.

Kampung nu aya di hiji léngkob nu subur téh diwatesan ku leuweung larangan. Anu ceuk urang Kampung Naga mah éta leuweung nu aya di beulah kuloneun Kampung Naga téh dianggap karamat teu meunang sagawayah disaba, lantaran di jero éta leuweung aya makam karuhun masarakat Kampung Naga. Ari di beulah wétan diwatesanan ku Walungan Ciwulan nu huluwotanana ti Gunung Cikuray Garut. 

Kampung Naga kaasup hiji pakampungan nu masarakatna masih nyekel deleg tali paranti titingal karuhunna. Kahirupan sapopoéna masarakat Kampung Naga téh éstu basajan pisan béda jeung pakampungan-pakampungan tatar Sunda séjénna.

11. Kampung Naga téh aya di…..
a. Bandung
b. Garut
c. Sukabumi
d. Tasikmalaya
e. Ciamis

12. Aya dibeulah mana leuwueng larangan téh?
a. Kuloneung Kampung Naga
b. Kaléreung Kampung Naga
c. Wétaneun Kampung Naga
d. Hareupeun Kampung Naga
e. Kiduleun Kampung Naga 

13. Gunung Cikuray aya di….
a. Bandung
b. Garut
c. Sukabumi
d. Tasikmalaya
e. Ciamis

14. Kecap “disaba” asalna tina kecap “saba” anu hartina….
a. Kaluar ti imah nuju ka tempat anu jauh
b. Meuntas ka hiji tempat
c. Lumpat ti imah nuju ka tempat anu jauh
d. Balik ka imah
e. Asup ka ka imah anu jauh. 

15. Dina wacana di luhur aya kecap “léngkob” anu hartina….
a. Luhur
b. Pasir
c. Hilir
d. Lebak
e. Gunung 

16. Tali paranti hartina…..
a. Tambang paranti nalian
b. Budaya anu maneuh
c. Adat istiadat nu geus baku
d. Pageuh dina nyekel prinsip
e. Tali tina tambang

Sagala tina Sampeu

Jenis sampeu nu dipelak tur dikonsumsi di Cireundeu nyaéta sampeu pait/karikil, nu ku masarakat séjén mah sok dipaké parab ingon-ingon. Lantaran lian ti rasana pait, ogé matak weureu. Nurutkeun Asep Wardiman, mémang sampeu pait goréng lamun langsung dikonsumsi, tapi lamun diolah kalawan apik tur beresih, sampeu pait lian ti gedé kandungan karbohidratna (unggal 100 gr sampeu ngandung énérgi 359 kkal, 86,5 gr karbohidrat, 1,4 gr protéin), ogé gedé pisan kandungan acina.

17. Sampeu naon anu dikonsumsi ku urang Cireundeu téh?
a. Sampeu manéhot
b. Sampeu Cilembu
c. Sampeu karikil/pait
d. Sampeu beureum
e. Sampeu aci

18. Sampeu anu diolah ku urang Cireundeu gédé pisan kandungan….
a. Vitamin D
b. Acina jeung karbohidrat
c. Vitamin A jeung acina
d. Cai jeung Karbohidrat
e. Gizina jeung Vitamin

19. Dihandap ieu kaolahan anu bahan dasarna tina sampeu, nyaéta, iwal…..
a. Colénak
b. Awug 
c. Ulén  
d. Misro 
e. Getuk 

20. Saméméhna budak disunatan téh sok dibawa hélaran, dina iring-iringan seni kuda rénggong.
Kasenian daerah kuda rénggong asalna ti ….
a. Subang
b. Majalengka
c. Sumedang
d. Bandung
e. Garut

 

Sumber gambar: pexels free images